No images available in this Gallery Type. Please check admin setting.

טרקטור 1

 

רישיון נהיגה לטרקטור דרגה 1: טרקטור למעט טרקטור משא גם אם צמוד אליו גרור במכ”מ עד 10 טון
מכונה ניידת הנעה על גלגלי זחל
מכונה ניידת אופנית במכ”מ עד 14,000 ק”ג
מלגזה בכושר נשיאה עד 20 טון ע”פ היתר
טרקטורון
טרקטור משא-בהיתר לפי תקנה 190
חייב בקורס עיוני ומבחן מעשי בטרקטור
בקשה לרישיון נהיגה חדש(רש”ל 18) עם תצלום המבקש,חתום ומאושר ע”י רופא משפחה ובדיקת ראיה
6 שיעורי נהיגה של 40 דקות לפחות-לבעל רישיון נהיגה
8 שיעורי נהיגה של 40 דקות לפחות- לחסר רישיון נהיגה
חדות ראייה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראיה בקו אופקי לא גרוע מ 120 מעלות-רשאי להסתייע
רשאי לנהוג גם ב:
טרקטור. למעט טרקטור משא גם אם צמוד אליו גרור במכ”מ עד 10 טון
מכונה ניידת הנעה על גלגלי זחל
מכונה ניידת אופנית במכ”מ עד 14,000 ק”ג
מלגזה בכושי נשיאה עד 20 טון ע”פ היתר
טרקטורון
ברכב שטח
טרקטור משא-ביתר לפי תקנה 190
הערות:
לנהיגת טרקטור משא- חייב בהדרכה+ מבחן ובהיתר לנהיגת טרקטור משא ולפחות 8 שיעורים
לנהיגת מלגזה- גיל 18 שנים לפחות, חייב בהדרכה+מבחן ובהיתר לנהיגת מלגזה
עם הוצאת הרישיון לראשונה חל איסור לנהוג בטרקטור שמשקלו העצמי עולה על 3,200 ק”ג או 4 טון במשך 6 חודשים מיום קבלת הרישיון
במשך 3 החודשים הראשונים אסור להסיע נוסע

התקשר עוד היום ולמד נהיגה: 052-2407777
בואו נתחיל!